Population Census (जनगणना)

1➤ नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या कति रहेको छ?

2➤ नेपालको जनगणना अनुसार महिला र पुरुषको जनसंख्याको प्रतिशत कुन सहि छ?

3➤ नेपालको लैङ्गिक अनुपात कति रहेको छ?

4➤ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अन्य लिङ्गीको संख्या कति रहेको छ?

5➤ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर कति रहेको छ?

6➤ पछिल्लो जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेका जिल्लाको संख्या कति छ?

7➤ नेपालको जनघनत्व कति रहेको छ?

8➤ नेपालमा १५–५९ वर्ष उमेरको जनसङ्ख्या कति रहेको छ?

Your score is

Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url